Deze privacyverklaring is van:

 

The Spotlight Agency
Akkerloopstraat 38
2322 Minderhout
BE0752810169

 

The Spotlight Agency (verder “…” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt The Spotlight Agency uit hoe hij uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van The Spotlight Agency op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is The Spotlight Agency, Akkerloopstraat 38, 2322 Minderhout

BE0752810169

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met The Spotlight Agency of femke@thespotlightagency.be Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt The Spotlight Agency gegevens?
The Spotlight Agency verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u contact opneemt.
Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt The Spotlight Agency?
Het gaat over de gegevens die u mij meedeelt en die ik nodig heb voor uw dossier, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u mij die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat ik die gegevens verkrijg van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten,. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De dossiers worden gedurende 30 jaar bewaard.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt The Spotlight Agency gegevens?
Deze gegevens verwerk ik voor klantenzorg (het verlenen van diensten en dus uitvoeren van het contract dat ik met u sluit), leveranciersbeheer en boekhouding.

Wat mijn website betreft, stem ik de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerk ik uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door The Spotlight Agency?
In beginsel verzamel en verwerk ik uw gegevens op basis van de contractuele relatie die ik met u heb als gevolg van uw vraag en het contract dat ik daartoe met u sluit. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als leverancier vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar ik een beroep op doe. 

Facebookgroep:

Als je lid bent van de Facebookgroep “Meer klanten via je website & Google’ van The Spotlight Agency, worden je gegevens gedeeld met derde partijen. Dit om de communicatie mogelijk te maken via Messenger, mail, online meetings en telefonie.  Derde partijen zijn in dit geval onderaannemers die contact met u opnemen voor verkoopdoeleinden en informatieve doeleinden.  

Soms ben ik verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer ik hiertoe wettelijk wordt verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij mij gegevens op te vragen.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet over een adequaat beschermingsniveau beschikken inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals bepaald door de Europese commissie). Als dat gebeurt, dan zorg ik ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat ik zorg voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten.

Uw rechten
U kan de gegevens die ik over u verwerk, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij The Spotlight Agency via  femke@thespotlightagency.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vraag ik  om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop The Spotlight Agency uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

The Spotlight Agency behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen

Privacy Policy
Deze website is eigendom van The Spotlight Agency
Contactgegevens: The Spotlight Agency
Adres : Akkerloopstraat 38, 2322 Minderhout
E-mail: femke@thespotlightagency.be
KBO: BE0752810169
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan The Spotlight Agency of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

The Spotlight Agency levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
The Spotlight Agency kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
The Spotlight Agency kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
The Spotlight Agency verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd.

Privacybeleid

The Spotlight Agency verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht The Spotlight Agency op femke@thespotlightagency.be

 

Verwerkingsdoeleinden
The Spotlight Agency verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
–              zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
–              een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: femke@thespotlightagency.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

nl_BENL_BE