ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van The Spotlight Agency ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen The Spotlight Agency en de cliënt, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van The Spotlight Agency zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent of per e-mail akkoord geeft op de offerte en terugzendt naar The Spotlight Agency. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. 2.2 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken. 2.3 De prijs , vermeld op de offerte, is altijd exclusief BTW. 2.4 Reis en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

 

Artikel 3 – Gegevens en informatie

The Spotlight Agency is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de cliënt de door The Spotlight Agency verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. De cliënt is gehouden The Spotlight Agency te informeren omtrent de feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan The Spotlight Agency verstrekte informatie en aangeleverde stukken.

 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang The Spotlight Agency haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 4 – Betaling van facturen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde facturen te zijn betaald uiterlijk 14 dagen na de datum van de factuur van The Spotlight Agency.

 

Artikel 5 – Laattijdige betaling

Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand, zonder ingebrekestelling. Bovendien is de cliënt in dat geval op de niet of laattijdig betaalde factuur een forfaitaire schadevergoeding van 15 % verschuldigd, met een minimum van 69 euro. Dit ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte buitenrechtelijke kosten.

 

Artikel 6 – Opschorting van uitvoering

In geval van niet-nakoming of niet-tijdige uitvoering door cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-tijdig aangeleverde informatie of niet-betaling van facturen, is The Spotlight Agency gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten. Desgevallend brengt The Spotlight Agency de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

Artikel 7 – Betwistingen

Om geldig te zijn moeten alle betwistingen of klachten binnen de 15 dagen na de datum van de facturen aangetekend en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden aan The Spotlight Agency . Zoniet wordt verondersteld dat cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

 

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

 

8.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft The Spotlight Agency het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

8.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door The Spotlight Agency verleende diensten betalen, alsook de kosten die The Spotlight Agency moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat The Spotlight Agency nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor The Spotlight Agency. Bovendien behoudt The Spotlight Agency het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald. 8.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 

 

Artikel 9gebruik van de teksten inzake copyright en openbaar gebruik

De cliënt mag alle teksten geschreven door The Spotlight Agency gebruiken voor datgene waarin overeengekomen is.  De cliënt mag nooit teksten delen met anderen noch publiceren op kanalen waarin er geen overeenkomst gesloten is.  De cliënt mag geen enkele aanpassing maken in de teksten geschreven door The Spotlight Agency zonder toestemming van The Spotlight Agency. De cliënt mag op geen enkele manier teksten geschreven door The Spotlight Agency kopiëren, uitdelen aan derden of publiceren zonder toestemming van The Spotlight Agency.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

9.1. De algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen The Spotlight Agency en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht.

9.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen The Spotlight Agency en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout en, voor zover van toepassing.

nl_BENL_BE